Reglement

VEDTEKTER FOR AKTIVITETSHUSET SÆTERSHALLEN  [i]

Paragraf 1 – Selskapsform

Sætershallen er et andelslag bestående av følgende medlemmer og kapital:

Tolga Idrettslag70 andelerTil sammenKr 168.000
Tolga Røde Kors20 andelerTil sammenKr 48 .000
Tolgen Skytterlag10 andelerTil sammenKr 24.000

Medlemmenes ansvar er begrenset til andelskapitalen.

Paragraf 2 – Formål

Formålet med andelslaget er å reise og drive aktivitetshus for derved å skaffe kommunens innbyggere et samlingssted for fritids- /idrettslige aktiviteter samt møte medlemmenes behov for administrasjonslokaler.

Paragraf 3 – Bruken av huset

Aktivitetshusene skal stå åpne for alle lovlige formål.  Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program, eller av andre grunner som er i strid med toleransens krav.

Husene disponeres for øvrig slik som andelslagets organer finner det formålstjenlig under hensyntaken til husenes økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som husene skal gi plass for.  Andelseiernes leievilkår fastsettes særskilt ved egen bruksavtale som kan gi disse fortrinnsrett fremfor andre leietakere/brukere.

I tilfelle tvist om hvorvidt aktivitetsbyggene blir disponert etter disse regler, fungerer kommunestyret eller den som kommunestyret bemyndiger, som ankeinstans.

Paragraf 4 – Overdragelse av andeler

Overdragelse av andeler kan ikke skje uten årsmøtets samtykke.  De øvrige andelshavere skal gis fortrinnsrett ved eventuelt ønske om overdragelse.

Paragraf 5 – Årsmøtet

Andelslagets høyeste organ er årsmøtet.  På årsmøtet tilsvarer hver andel 1 – èn – stemme.  Når minst én av medlemmene i Sætershallen’s styre krever det skal det enkelte lag’s stemmer fordeles likt mellom det samme lagets styremedlemmer slik styret var sammensatt på dato for innkallingen. [ii]

Ordinært årsmøte avholdes innen de frister som gjelder for Tolga Idrettslag, Tolgen Skytterlag og Tolga Røde Kors. [iii]  Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til andelshavernes styrer ved deres ledere minimum fjorten dager før årsmøtet.  Innkallingen skal inkludere dagsorden og revidert regnskap med styrets beretning.  Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må fremlegges skriftlig for andelslagets styre minimum 1 – én – måned før årsmøtet.  Årsmøtet kan ikke treffe beslutninger i andre saker enn de som er oppført på dagsordenen.


[i] Vedtatt 1988

[ii] Sak 5/ 7.12.98

[iii] Sak 5/ 7.12.98